Page Archive

Page Not Found

Sorry, but the page you were trying to view does not exist.

About

Kinh tế học trở nên vô hại như thế nào?

Suy Luận Nhân Quả Cho Học Máy

Loạt bài viết cung cấp những kiến thức nền tảng cơ bản về suy luận nhân quả trong bối cảnh của khoa học dữ liệu và học máy

60 Giây Nhân Quả

Loạt bài viết sử dụng hình ảnh động để diễn tả các phương pháp căn bản trong kinh tế lượng.

Suy Luận Nhân Quả Với Python

Chuỗi bài viết về Suy luận Nhân quả với Python và ứng dụng của chúng trong nghiên cứu các vấn đề kinh tế, xã hội, chính sách và quyết định kinh doanh.

Series

Mục tổng hợp những kiến thức đã được Việt hoá từ các tài liệu nước ngoài