Recent Posts

Kiểm soát hay không kiểm soát

1 minute read

Biến kiểm soát là một phương tiện quan trọng để loại bỏ tác động của nhiễu và cho kết quả đáng tin cậy hơn; tuy nhiên, liệu điều này có nghĩa là ta cố kiểm s...