Coding cho Kinh tế học

Chuỗi bài này bao gồm các chủ đề sau:

Sơ lược về Phân tích Dữ liệu

10 minute read

Trước khi bắt đầu, các bạn có thể cài đặt Python và các packages phục vụ cho việc phân tích dữ liệu một cách dễ dàng thông qua Anaconda tại đây https://www.a...