Recent Posts

Phép thử Turing gây hại cho doanh nghiệp

9 minute read

Phép thử Turing định nghĩa trí tuệ máy móc bằng cách giả tưởng một chương trình máy tính có thể bắt chước rất giống người thực trong một cuộc hội thoại mở đế...